Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Jest to osoba, która ma obowiązek chronić interesy Inwestora. Zapewnione jest to poprzez samodzielne sprawdzanie dobrej jakości wykonywanych prac oraz poprzez znajdowanie nieprawidłowości projektowych, materiałowych i innych podczas trwania budowy.
Oferujemy usługi związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym, które stanowi:

Art.25. (Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89. Poz. 414. z późniejszymi zmianami). Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
  3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

  1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
  2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Powołanie inspektora nadzoru pozwala na uniknięcie wielu błędów od projektowania do odbioru budynku włącznie.