Opracowujemy kompletne projekty indywidualne dostosowane do potrzeb i oczekiwań Inwestorów w zakresie budownictwa mieszkalnego, handlowo-usługowego oraz przemysłowego

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowalnym. Etapujemy powierzone nam zlecenie wykonując:

  • Koncepcję architektoniczną projektu budowlanego,
  • Projekt budowlany wraz z ustalaniem pozwolenia na budowę,
  • Projekt techniczny,
  • Projekt wykonawczy.

Przed opracowaniem dokumentacji ustalamy z Inwestorem szczegółowo zakres opracowania zadania oraz go wyceniamy. Przystąpienie do koncepcji projektu budowlanego poprzedzone jest szczegółowym wysłuchaniem oczekiwań Inwestora, dzięki czemu uzyskujemy program funkcjonalno-użytkowy projektu indywidualnego. Realizując koncepcję projektu indywidualnego staramy się spełnić przekazane nam oczekiwania dostosowując je do istniejącego ukształtowania terenu oraz obowiązujących aktów prawnych.

W kolejnym kroku przedstawiamy Inwestorowi kilka koncepcji projektu indywidualnego w postaci wizualizacji 3D, umożliwiając Inwestorowi samodzielne poruszanie się po planowanym obiekcie, dzięki czemu podjęcie decyzji o ostatecznym wyglądzie i rozwiązaniu funkcjonalnym jest dużo prostsze.

W kolejnym etapie przechodzimy do opracowania projektu budowlanego. Sporządzone przez Nas projekty są zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa budowlanego oraz odzwierciedlają wykonaną ówcześnie koncepcję projektu indywidualnego. Na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa występujemy w Państwa imieniu o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Przystępujemy do opracowania Projektu technicznego, w którym opracowujemy rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe. Zamieszczamy również dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzamy charakterystykę energetyczną budynku. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz posiadanie projektów technicznych daje Państwu możliwość rozpoczęcia budowy zaprojektowanego budynku indywidualnego.

W projekcie wykonawczym uszczegóławiamy przyjęte rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym i technicznym opracowując szczegóły wykonania wraz z zestawieniem niezbędnych materiałów. Przyjęte przez Nas etapowanie powierzonego zlecenia umożliwia Inwestorowi wybór zakresu opracowania dokumentacji projektowej z elastycznym dopasowaniem do potrzeb inwestycyjnych.